مهاجرت با مدرک فنی حرفه ای

برخلاف تصوری که اغلب مردم از کشورهای دیگر دارند و آنها را تنها با آزمایشگاه ها، موسسات و کارخانه های بزرگ و … می شناسند، یافتن شغل مناسب و پردرآمد دغدغه بسیاری از مهاجران است. بخش خدمات نقش عظیمی در ارتقا استانداردهای زندگی در این کشورها ایجاد کرده است. افزایش رفاه، عموماً منجر به افزایش نیاز در بخش های خدماتی می شود و در این بین این کشورها به مشاغلی که فراتر از دانش عمومی دیپلم دبیرستان نیازمند هستند، مورد توجه بیشتری قرار می گیرند. به همین دلیل در کنار نیاز به تخصص هایی چون پزشکی کشورهای دیگر به طیف گسترده ای از مشاغلی همچون آشپزی هم نیازمند هستند که به دلیل نیاز زیاد، اشتغال آنها تضمین شده است. مدرک فنی حرفه‌ای یکی از بهترین راه هایی است که می تواند رویای مهاجرت شما را تحقق بخشد. ضمن اینکه اگر فرد واقعا دارای استعداد در این حوزه باشد می تواند در آینده از رشد خوبی هم برخوردار شود.

مهاجرت با مدرک آشپزی

یکی از دلایل اصلی اقدام به مهاجرت برخوداری از زندگی و امکانات مرفه‌تر است و در این میان یافتن شغلی مناسب  با درآمد بالا نیز اهمیت زیادی دارد. مهارت خاص، محدودیت های شغلی و تقاضای زیاد برخی مشاغل خاص، ازجمله دغدغه هایی است که اغلب متقاضیان مهاجرت با آن دست به گریبان هستند در این میان هنرآشپزی ازجمله فنونی است که تقریباً تمامی مردم در تمامی اقشار با آن سروکار دارند و آشنایی با آن نه تنها خالی از لطف نیست بلکه می تواند زمینه مهاجرت شما را به کشور دلخواهتان فراهم سازد. ضمن اینکه آموزش هنر آشپزی نیاز به مهارت، دانش و تخصص دارد اما تنوع غذایی در فرهنگ کشور ما به گونه ای است که می تواند برای سایر کشورها نیز جذاب باشد. بنابراین اخذ مدرک فنی و حرفه ای در این رشته ازجمله روش‌هایی است که ضمن داشتن ویژگی هایی چون اعتبار بالا، شرایط اخذ بسیار آسان و سریع، می تواند آینده شغلی شما را نیز تضمین کند.

لیست کلاس ها

 • ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﺣﺠﯿﻢ- ﻓﺮدار ﻣﺎﻫﺮ

 • آﺷﭙﺰ ﻣﺨﺼﻮص-روز

 • ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻘﻞ وﻧﺒﺎت و ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ

 • ﺳﻮﻫﺎن ﭘﺰ

 • ﺳﺎﻟﺎدﺳﺎز و اردورﺳﺎز

 • ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ

 • ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰ ﺑﺪون ﻓﺮ

 • ﻃﺒﺎخ آﺑﺰﯾﺎن

 • ﮔﺰ ﺳﺎزي

 • ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ درﺟﻪ 2

 • ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ درﺟﻪ 1

 • ﻗﻨﺎدي ﺣﺮﻓﻪ اي

 • دﺳﺮ ﺳﻨﺘﯽ

 • دﺳﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

 • ﮐﯿﮏ ﺳﺎز ﺗﺮ ﺳﺎز

 • ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ

 • ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﺣﺠﯿﻢ

 • ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﺣﺠﯿﻢ- ﺧﻤﯿﺮ ﺳﺎز ﻣﺎﻫﺮ

 • ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺷﯽ و ﺷﻮر

 • ﺳﺒﺰي آراﯾﯽ- ﺳﻔﺮه آراﯾﯽ

 • آﺷﭙﺰ ﭘﺎﯾﻪ

 • آﺷﭙﺰ ﺗﺮﮐﯿﻪ

 • آﺷﭙﺰي ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺮوﯾﻮو

 • ﮐﯿﮏ ﺳﺎز و ﺗﺮ ﺳﺎز

 • ﮐﯿﮏ ﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭘﯽ

 • ﺣﻠﻮاﭘﺰ

 • آﺷﭙﺰ ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ

 • آﺷﭙﺰ ﻏﺬاﻫﺎي رژﯾﻤﯽ

 • ﻣﺘﺼﺪي ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ

 • آﺷﭙﺰدرﺟﻪ 2

 • آﺷﭙﺰدرﺟﻪ 1

 • آﺷﭙﺰ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮري

 • آﺷﭙﺰ ﻣﻠﻞ

 • آﺷﭙﺰ ﺳﻨﺘﯽ

 • ﮐﺒﺎب زن ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺎر

 • ژﻟﻪ ﺗﺰرﯾﻘﯽ

 • ﻓﯿﻨﮕﺮ ﻓﻮد

 • ﻓﺴﺖ ﻓﻮد

لیست کلاس ها

 • ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﺣﺠﯿﻢ- ﻓﺮدار ﻣﺎﻫﺮ

 • آﺷﭙﺰ ﻣﺨﺼﻮص-روز

 • ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻘﻞ وﻧﺒﺎت و ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ

 • ﺳﻮﻫﺎن ﭘﺰ

 • ﺳﺎﻟﺎدﺳﺎز و اردورﺳﺎز

 • ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ

 • ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰ ﺑﺪون ﻓﺮ

 • ﻃﺒﺎخ آﺑﺰﯾﺎن

 • ﮔﺰ ﺳﺎزي

 • ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ درﺟﻪ 2

 • ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ درﺟﻪ 1

 • ﻗﻨﺎدي ﺣﺮﻓﻪ اي

 • دﺳﺮ ﺳﻨﺘﯽ

 • دﺳﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

 • ﮐﯿﮏ ﺳﺎز ﺗﺮ ﺳﺎز

 • ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ

 • ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﺣﺠﯿﻢ

 • ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﺣﺠﯿﻢ- ﺧﻤﯿﺮ ﺳﺎز ﻣﺎﻫﺮ

 • ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺷﯽ و ﺷﻮر

 • ﺳﺒﺰي آراﯾﯽ- ﺳﻔﺮه آراﯾﯽ

 • آﺷﭙﺰ ﭘﺎﯾﻪ

 • آﺷﭙﺰ ﺗﺮﮐﯿﻪ

 • آﺷﭙﺰي ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺮوﯾﻮو

 • ﮐﯿﮏ ﺳﺎز و ﺗﺮ ﺳﺎز

 • ﮐﯿﮏ ﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭘﯽ

 • ﺣﻠﻮاﭘﺰ

 • آﺷﭙﺰ ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ

 • آﺷﭙﺰ ﻏﺬاﻫﺎي رژﯾﻤﯽ

 • ﻣﺘﺼﺪي ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ

 • آﺷﭙﺰدرﺟﻪ 2

 • آﺷﭙﺰدرﺟﻪ 1

 • آﺷﭙﺰ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮري

 • آﺷﭙﺰ ﻣﻠﻞ

 • آﺷﭙﺰ ﺳﻨﺘﯽ

 • ﮐﺒﺎب زن ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺎر

 • ژﻟﻪ ﺗﺰرﯾﻘﯽ

 • ﻓﯿﻨﮕﺮ ﻓﻮد

 • ﻓﺴﺖ ﻓﻮد

مهاجرت آسان با شیرین بیان

اولین قدم برای مهاجرت داشتن امتیاز بالا می باشد که در صورت داشتن یکی از مدارک فنی و حرفه ای می‌توان به آسانی مهاجرت کرد.

لیست رشته ها

 • تهیه نوشیدنی های گرم

 • تهیه نوشیدنی های سرد

 • شکلات ساز

 • مسئول خط تولید سوسیس و کالباس

 • خشک کردن سبزیجات

 • تولید خانگی ترشی و شور

 • تولید کننده ترشیجات و شور

 • تولید خانگی میوه های خشک

 • عمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن

 • تهیه انواع ترشی و مربای خانگی

 • سوهان پز

 • سازنده نقل و نبات و شکرپنیر

 • فرآوری خشک کردن میوه ها

 • نانوای نان سنتی بربری

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص فر دار ماهر

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیر ساز ماهر

 • نانوای نان سنتی سنگک

 • نانوای نان سنتی لواش

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم (کار و دانش)

 • مدیر تدارکات غذائی (مدیر کیترینگ)

 • سرپرستی امور بهداشتی بخش غذا، تغذیه و صنایع غذایی

 • آشپزی درجه 2 (کار و دانش)

 • شیرینی پزی سنتی آذربایجان شرقی

 • شیرینی پزی بدون فر (اجاق کاری)

 • شیرینی پزی درجه 2

 • شیرینی پز درجه 1

 • شیرینی پز درجه 2

 • شیرینی پز شیرینی های خشک

 • دسر ساز سنتی

 • کیک ساز

 • آشپز کشتی درجه 2

 • دسر ساز

 • آشپز کشتی درجه 1

 • آشپزی غذاهای گیاهی

 • آشپز غذاهای رژیمی

 • طبخ کله پاچه

 • کباب زنی و تخته کاری

 • آشپزی مخصوص _ روز

 • سالاد سازی و اردور سازی

 • آشپزی غذاهای محلی آذربایجان شرقی

 • آشپزی غذاهای ترکیه ای

 • آشپزی غذاهای ایتالیایی

 • انتخاب ادویه مناسب برای غذا

 • پیتزا پزی

 • آشپزی با ماکروویو

 • پخت غذا با پوشش خمیری

 • آشپزی غذاهای فوری

 • آشپز درجه 1

 • حلواپزی مسقطی لاری

 • شیرینی پز درجه 2 (کار و دانش)

 • تزیین کیک

 • تهیه انواع سالاد و سس مایونز

 • پخت غذاهای فرنگی (ناگت مرغ، پیراشکی گوشت و اسپاگتی)

 • پخت غذاهای گیاهی ( وراک نودل با سبزیجات و کوکوی سبزیجات)

 • کیک ساز و تر ساز

 • کلوچه پزی سنتی

 • شیرینی پز بدون فر (اجاق کاری)

 • شیرینی پزی با خرما

 • شیرینی پز شیرینی های خشک (کار و دانش)

 • تر سازی پیشرفته

 • تر سازی مقدماتی

 • سالاد ساز و اردور ساز (کار و دانش)

 • دسر ساز بین المللی

 • آشپز سنتی

 • دسر ساز سنتی

 • متصدی کافی شاپ

 • نانوایی نان سنتی بربری

 • سالاد ساز و اردور ساز (کار و دانش)

 • آشپزی با مایکروویو

 • آشپزی مخصوص _ روز

 • انتخاب ادویه مناسب برای غذا

 • پیتزا پزی

 • آشپز

 • آشپزملل

 • آشپزی غذاهای گیاهی

 • آشپزی غذاهای ترکیه ای

 • آشپز سنتی

 • پخت غذا با پوشش خمیری

 • مسئول خط تولید سوسیس و کالباس

 • شیرینی پزی بدون فر ( اجاق کاری)

 • آشپزی غذاهای ایتالیایی

 • تهیه نوشیدنی ها

 • آشپز غذاهای رژیمی

 • آشپز کشتی درجه 1

 • آشپز کشتی درجه 2

 • قصاب

 • آشپز مخصوص _ روز

 • آشپزی با مایکروویو

 • سالاد سازی و اردور سازی

 • شیرینی پز شیرینی های خشک (کار و دانش)

 • طباخ آبزیان

 • کباب زنی و تخته کاری

 • کیک ساز و تر ساز

 • شیرینی پز درجه 1

 • شیرینی پز درجه 2 (کار و دانش )

 • سبزی آرایی، سفره آرایی و میوه آرایی

 • آشپز غذاهای فوری (کار و دانش)

 • آشپز درجه 1

 • دسر ساز بین المللی

 • مدیریت امور صنایع غذایی

 • ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻘﻞ وﻧﺒﺎت و ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ

 • ﺳﻮﻫﺎن ﭘﺰ

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیر ساز ماهر

 • خمیرگیری نان حجیم و نیمه حجیم

 • نانوای نان سنتی بربری

 • تولید خانگی میوه های خشک

 • شیرینی پز بدون فر (اجاق کار)

 • تهیه انواع ترشی و مربای خانگی

 • تولیدکننده ترشیجات و شور

 • کلوچه پزی سنتی

 • در آوردن نان سنگک

 • خمیر گیری سنگک

 • نانوایی نان سنتی سنگک

 • مدیر تدارکات غذائی (مدیر کیترینگ)

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص فر دار ماهر

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم (کار و دانش)

 • نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم

 • آشپز مخصوص _ روز

 • آشپز غذاهای فوری (کار و دانش)

 • تهیه نوشیدنی ها

 • آشپز سنتی (کار و دانش)

 • طباخ آبزیان

 • آشپز ملل

 • قصاب

 • متصدی کافی شاپ

 • آشپزی با مایکروویو

لیست رشته ها

 • آشپز غذاهای فوری (کار و دانش)

 • آشپز درجه 1

 • دسر ساز بین المللی

 • مدیریت امور صنایع غذایی

 • ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻘﻞ وﻧﺒﺎت و ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ

 • ﺳﻮﻫﺎن ﭘﺰ

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیر ساز ماهر

 • خمیرگیری نان حجیم و نیمه حجیم

 • نانوای نان سنتی بربری

 • تولید خانگی میوه های خشک

 • شیرینی پز بدون فر (اجاق کار)

 • تهیه انواع ترشی و مربای خانگی

 • تولیدکننده ترشیجات و شور

 • کلوچه پزی سنتی

 • در آوردن نان سنگک

 • خمیر گیری سنگک

 • نانوایی نان سنتی سنگک

 • مدیر تدارکات غذائی (مدیر کیترینگ)

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص فر دار ماهر

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم (کار و دانش)

 • نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم

 • آشپز مخصوص _ روز

 • آشپز غذاهای فوری (کار و دانش)

 • تهیه نوشیدنی ها

 • آشپز سنتی (کار و دانش)

 • طباخ آبزیان

 • آشپز ملل

 • قصاب

 • متصدی کافی شاپ

 • آشپزی با مایکروویو

 • دسر ساز بین المللی

 • آشپز سنتی

 • دسر ساز سنتی

 • متصدی کافی شاپ

 • نانوایی نان سنتی بربری

 • سالاد ساز و اردور ساز (کار و دانش)

 • آشپزی با مایکروویو

 • آشپزی مخصوص _ روز

 • انتخاب ادویه مناسب برای غذا

 • پیتزا پزی

 • آشپز

 • آشپزملل

 • آشپزی غذاهای گیاهی

 • آشپزی غذاهای ترکیه ای

 • آشپز سنتی

 • پخت غذا با پوشش خمیری

 • مسئول خط تولید سوسیس و کالباس

 • شیرینی پزی بدون فر ( اجاق کاری)

 • آشپزی غذاهای ایتالیایی

 • تهیه نوشیدنی ها

 • آشپز غذاهای رژیمی

 • آشپز کشتی درجه 1

 • آشپز کشتی درجه 2

 • قصاب

 • آشپز مخصوص _ روز

 • آشپزی با مایکروویو

 • سالاد سازی و اردور سازی

 • شیرینی پز شیرینی های خشک (کار و دانش)

 • طباخ آبزیان

 • کباب زنی و تخته کاری

 • کیک ساز و تر ساز

 • شیرینی پز درجه 1

 • شیرینی پز درجه 2 (کار و دانش )

 • سبزی آرایی، سفره آرایی و میوه آرایی

 • آشپز کشتی درجه 2

 • دسر ساز

 • آشپز کشتی درجه 1

 • آشپزی غذاهای گیاهی

 • آشپز غذاهای رژیمی

 • طبخ کله پاچه

 • کباب زنی و تخته کاری

 • آشپزی مخصوص _ روز

 • سالاد سازی و اردور سازی

 • آشپزی غذاهای محلی آذربایجان شرقی

 • آشپزی غذاهای ترکیه ای

 • آشپزی غذاهای ایتالیایی

 • انتخاب ادویه مناسب برای غذا

 • پیتزا پزی

 • آشپزی با ماکروویو

 • پخت غذا با پوشش خمیری

 • آشپزی غذاهای فوری

 • آشپز درجه 1

 • حلواپزی مسقطی لاری

 • شیرینی پز درجه 2 (کار و دانش)

 • تزیین کیک

 • تهیه انواع سالاد و سس مایونز

 • پخت غذاهای فرنگی (ناگت مرغ، پیراشکی گوشت و اسپاگتی)

 • پخت غذاهای گیاهی ( وراک نودل با سبزیجات و کوکوی سبزیجات)

 • کیک ساز و تر ساز

 • کلوچه پزی سنتی

 • شیرینی پز بدون فر (اجاق کاری)

 • شیرینی پزی با خرما

 • شیرینی پز شیرینی های خشک (کار و دانش)

 • تر سازی پیشرفته

 • تر سازی مقدماتی

 • سالاد ساز و اردور ساز (کار و دانش)

 • تهیه نوشیدنی های گرم

 • تهیه نوشیدنی های سرد

 • شکلات ساز

 • مسئول خط تولید سوسیس و کالباس

 • خشک کردن سبزیجات

 • تولید خانگی ترشی و شور

 • تولید کننده ترشیجات و شور

 • تولید خانگی میوه های خشک

 • عمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن

 • تهیه انواع ترشی و مربای خانگی

 • سوهان پز

 • سازنده نقل و نبات و شکرپنیر

 • فرآوری خشک کردن میوه ها

 • نانوای نان سنتی بربری

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص فر دار ماهر

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیر ساز ماهر

 • نانوای نان سنتی سنگک

 • نانوای نان سنتی لواش

 • نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم (کار و دانش)

 • مدیر تدارکات غذائی (مدیر کیترینگ)

 • سرپرستی امور بهداشتی بخش غذا، تغذیه و صنایع غذایی

 • آشپزی درجه 2 (کار و دانش)

 • شیرینی پزی سنتی آذربایجان شرقی

 • شیرینی پزی بدون فر (اجاق کاری)

 • شیرینی پزی درجه 2

 • شیرینی پز درجه 1

 • شیرینی پز درجه 2

 • شیرینی پز شیرینی های خشک

 • دسر ساز سنتی

 • کیک ساز

تمامی گواهینامه ها و مدارک سازمان فنی و حرفه ای کشور دارای کد بین المللی هستند و در بسیاری از کشورها قابل ترجمه اند. مجموعه صنایع غذایی شیرین بیان با حدود 130 رشته با مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای موقعیت بسیار خوبی برای مهاجرت شما عزیزان فراهم می کند.

برای مهاجرت آسان و سریع راه های متفاوتی وجود دارد و ارائه مدرک تحصیلی معتبر یکی از این روش ها است.

ممکن است شما نیز جزء افرادی باشید که تمایل دارد تجربه زندگی در محیطی متفاوت از محل تولد خود را داشته باشد.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان متخصصان ایرانی در مشاغل مختلف ازجمله آشپزی مشغول به کار هستند.

آموزشگاه آشپزی شیرین بیان

برگزاری کلاس ها در سطوح مختلف

آموزش آشپزی بصورت سطح بندی شده، درجه 1 و درجه 2 که امکان انتخاب سطح و میزان آموزش را در اختیار هنرجوها قرار می دهد.

آموزش غذاهای ملی و بین المللی

ارائه دوره های تخصصی جهت آشنایی با سبک‌های مختلف پخت غذا در جهان و هنر پخت انواخ خوراک و رسپی های جدید ملی و بین المللی.

مدارک انواع خدمات تغذیه ای

ارائه گواهینامه مهارت با قابلیت دریافت کد بین المللی از وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان فنی حرفه ای جهت صدور ویزا و مهاجرت.

گواهینامه های فنی و حرفه ای توسط سازمان سنجش صادر می‌شوند. این گواهینامه یا مدرک دارای کد بین المللی و قابل ترجمه و در اکثر کشورها معتبر است و در بسیاری موارد از امتیاز ویژه ای برای پذیرش و مهاجرت برخوردار است.

مهارت آموز پس از پایان دوره در آزمون های هماهنگ یا آنلاین ساز سازمان سنجش باید شرکت کند و پس از اخذ نمره قبولی مدرک بنام وی صادر می شود. همچنین این مدرک شرایط دریافت وام و معادل سازی را نیز داراست.

این گواهینامه در سایت رسمی آموزش فنی و حرفه ای به نشانی portaltvto.com قابل استعلام و اعتبار سنجی می‌باشد.

مزایای مهاجرت با شیرین بیان

سهولت ثبت نام

اخذ سریع مدرک

آموزش نیروی متخصص

اعتبار بین المللی

سهولت ثبت نام

اخذ سریع مدرک

آموزش نیروی متخصص

اعتبار بین المللی

مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جزو با ارزش ترین مدارک است به دلایل زیر:

 • امکان ارتقاء شغلی در محیط کاری مربوطه
 • امکان دریافت پروانه کسب و اخذ جواز کار
 • قابل ترجمه برای استفاده در کشورهای دیگر
 • افزایش امکان جذب شغلی و فرصت استخدام
 • امکان دریافت وام خوداشتغالی از روی مدرک فنی و حرفه ای
 • کمک به ادامه تحصیل و اخذ دیپلم رسمی در مدت زمان کوتاه
 • امکان ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی بدون نیاز به کنکور
 • اعتبار معادل مدرک دانشگاهی و مورد تأیید سازمان جهانی کار

سوالات متداول

آیا می توان با مدرک فنی حرفه ای برای مهاجرت اقدام کرد؟

همانطور که مطلع هستیم کشور های دیگر هر ساله در حال بهبود مسیرهای مهاجرتی برای افراد توانمند و با مهارت هستند. مدارک فنی و حرفه ای با دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشورها معتبر است و به رسمیت شناخته می شود.

با مدرک فنی حرفه ای به چه کشورهایی می توان درخواست اقامت داد؟

تعداد زیادی از کشورها برای پذیرش مهاجرت و اقامت، امتیازی برای مدارک فنی و حرفه ای متقاضی در نظر میگیرند و این مدارک قابل ترجمه به صورت رسمی می باشند و در 186 کشور دنیا شامل: هلند، آمریکا، اسپانیا، ترکیه، نروژ، آلمان، فرانسه، کانادا، یونان، روسیه و … معتبر است.

با مدرک آشپزی امکان اشتغال در کشورهای دیگر وجود دارد؟

در کنار نیاز به تخصص هایی چون پزشکی کشورهای دیگر به طیف گسترده ای از مشاغلی همچون آشپزی هم نیازمند هستند که به دلیل نیاز زیاد، اشتغال آنها تضمین شده است. ضمن اینکه اگر فرد واقعا دارای استعداد در این حوزه باشد می تواند در آینده از رشد خوبی هم برخوردار شود.

شیرین بیان چگونه می تواند در مهاجرت به ما کمک کند؟

مجموعه صنایع غذایی شیرین بیان با حدود 130 رشته با مدرک فنی حرفه ای آیتم بسیار بالایی برای مهاجرت برای شما عزیزان ایجاد می کند که با گرفتن این مدارک 55 الی 80 امتیاز کسب می کنید به شما اطمینان خاطر می شود که حتی با گرفتن یکی از این مدارک شما می توانید آسانتر مهاجرت کنید.